Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van, en overeenkomst met Protempo B.V., hierna te noemen: “Protempo”, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de wederpartij van Protempo B.V., hierna te noemen “de afnemer”, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Protempo en de afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2: Aanbiedingen, offertes en orders

 1. Alle prijzen en condities die genoemd zijn in algemene aanbiedingen of catalogi of op de website van Protempo zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld dat de genoemde prijzen en condities gedurende een zekere tijd gegarandeerd zijn.
 2. Protempo heeft haar algemene aanbiedingen, website en catalogi met zorg samengesteld. Desondanks kunnen daarin fouten zijn geslopen dan wel (de samenstelling van) de artikelen gewijzigd zijn en/of niet voorradig zijn. Voor fouten en afwijkingen in afbeeldingen, tekeningen en beschrijvingen van artikelen in algemene aanbiedingen, de website of catalogi is Protempo niet aansprakelijk.
 3. Protempo kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Enkel een individueel op de specifieke afnemer toegespitst aanbod, kan worden beschouwd als een offerte. Een offerte met een samengestelde prijsopgave is ondeelbaar, zodat enkel de offerte in zijn geheel kan worden aanvaard.
 4. Indien de aanvaarding van een offerte of een aanbieding door de afnemer (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Protempo daaraan niet gebonden, tenzij Protempo anders aangeeft.
 5. Orders van afnemers zijn pas voor Protempo verbindend, nadat zij door Protempo schriftelijk zijn bevestigd. Mondelinge mededelingen van medewerkers van Protempo kunnen slechts beschouwd worden als een indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.
 6. Door Protempo bevestigde orders worden geleverd tegen de prijzen vermeld in de orderbevestiging, doch Protempo behoudt zich het recht voor om de prijzen te verhogen, indien tussen het tijdstip van de orderbevestiging en de aflevering de door Protempo te betalen inkoopprijzen, belastingen, heffingen, transportkosten, opslagkosten en/of verzekeringskosten hoger zijn geworden.
 7. Alle aangeboden en genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W., andere heffingen van overheidswege, en verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3: Korting

 1. Protempo kan aan een specifieke afnemer een standaardkorting op de brutogoederenwaarde aanbieden voor toekomstige orders. Enkel een schriftelijke mededeling daartoe van Protempo geeft aanspraak op die standaardkorting. Protempo is te allen tijde gerechtigd om de standaardkorting in te trekken, te wijzigen, op te schorten of om voorwaarden daaraan te verbinden. Aan de standaardkorting zijn in alle gevallen de voorwaarden verbonden zoals blijkt uit de leden 2 t/m 5 van dit artikel.
 2. Bij leveringen met een brutogoederenwaarde tot € 67,50 kan geen aanspraak op de standaardkorting of een andere korting worden gemaakt.
 3. Bij leveringen met een brutogoederenwaarde van € 67,50 tot € 202,50 behoudt Protempo zich het recht voor een kortingvermindering van 15% (procentpunten) op de overeengekomen korting toe te passen.
 4. Protempo houdt zich in alle gevallen het recht voor een kortingvermindering van 15% (procentpunten) op de overeengekomen korting toe te passen voor enig artikel, indien van dat artikel niet de standaardverpakking wordt besteld.
 5. Indien kortingverminderingen van toepassing zijn, zal slechts eenmaal 15% in mindering worden gebracht. Vindt de bestelling ineens plaats, doch dient deze op verschillende plaatsen en/of in afzonderlijke hoeveelheden te worden uitgeleverd, dan wordt iedere zending wat betreft de berekening van de korting, als een afzonderlijke bestelling beschouwd.
 6. Onder het begrip brutogoederenwaarde wordt verstaan de verkoopprijs (exclusief: BTW, transportkosten en overige bijkomende kosten), zoals weergegeven in de door Protempo op enig moment gehanteerde bruto-prijslijst.

Artikel 4: Uitvoering overeenkomsten

 1. Levering geschiedt in Nederland en België franco huis middels een door Protempo te bepalen vervoergelegenheid. In afwijking van het vorenstaande behoudt Protempo zich het recht voor bij leveranties tot en met € 500,00 aan brutogoederenwaarde een toeslag voor de transportkosten in rekening te brengen. Heeft levering buiten Nederland en België plaats, dan worden de transportkosten steeds in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is overeengekomen.
 2. Alle met Protempo overeengekomen levertijden gelden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van een leveringstermijn geeft, zelfs als de termijn wel als een fatale termijn moet worden beschouwd, nimmer recht op ontbinding van de gesloten overeenkomst of op schadevergoeding.
 3. Indien Protempo gegevens behoeft van de afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de afnemer deze juist en volledig aan Protempo ter beschikking heeft gesteld.
 4. De afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.
 5. Indien de afnemer weigert om aangeboden leveranties in ontvangst te nemen, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan wel weigert om een tevoren gevraagde deugdelijke zekerheid tot betaling van de factuur met bijkomende kosten te verstrekken, dan vervalt de verplichting van Protempo om te leveren, onverminderd de gehoudenheid van de afnemer om de factuur betreffende de niet afgenomen goederen te voldoen.
 6. Indien overeengekomen is dat goederen op afroep en/of voor een bepaalde termijn worden geleverd en de afnemer maakt binnen de overeengekomen termijn daarvan geen gebruik, dan vervalt de verplichting voor Protempo om te leveren, onverminderd de gehoudenheid van de afnemer om de factuur betreffende de niet afgenomen goederen te voldoen.
 7. Protempo heeft het recht de overeenkomst in verschillende fasen/ leveringen uit te voeren en om het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. De afnemer is niet gerechtigd om door Protempo geleverde tekeningen, beschrijvingen, afbeeldingen en technische gegevens te bezigen of te doen bezigen teneinde soortgelijke producten te vervaardigen of te doen vervaardigen.

Artikel 5: Betaling en verzuim

 1. In beginsel ontvangt de afnemer nagenoeg gelijktijdig met de levering de factuur van Protempo. Protempo heeft echter te allen tijde het recht om voorafgaande (contante) betaling, of een voorafgaande deugdelijke zekerheid tot betaling van de factuur met bijkomende kosten, te eisen.
 2. Protempo heeft het recht het bedrag van elke factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van 2%, berekend over het totale goederenbedrag vermeerderd met vracht- en administratiekosten, welke kredietbeperkingstoeslag de afnemer van het door hem verschuldigde kan aftrekken, indien betaling plaatsvindt binnen 10 dagen na factuurdatum.
 3. Ieder beroep op verrekening, opschorting, korting of compensatie, met een factuur van Protempo is uitgesloten.
 4. Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn van de facturen van Protempo telkens 30 dagen, gerekend vanaf de factuurdatum, welke termijn dient te worden beschouwd als een fatale termijn, bij overschrijding waarvan de afnemer, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling vereist is, in verzuim verkeert. Verkeert een afnemer terzake één factuur in verzuim, dan wordt hij geacht vanaf die datum ook in verzuim te verkeren ten aanzien van andere openstaande facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken.
 5. De afnemer is vanaf de datum van verzuim aan Protempo een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1,5% per (gedeelte van een) maand te rekenen over het openstaande factuursaldo.
 6. Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag of, naar keuze van Protempo, de werkelijk gemaakte kosten.
 7. Door de afnemer gedane betalingen worden in de volgorde van artikel 6:44 BW in mindering op het verschuldigde bedrag gebracht, zelfs als de afnemer een andere toerekening aanwijst.

Artikel 6: Beëindiging en opschorting van de overeenkomst

 1. Protempo is bevoegd, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling of aankondiging is vereist, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • – de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt (waaronder begrepen de verplichting tot tijdige betaling);
  • – na het sluiten van de overeenkomst Protempo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
  • – de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • – alsmede in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling, schuldsanering of faillissement, van beslaglegging - voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de afnemer, of een andere omstandigheid waardoor de afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
 2. Voorts is Protempo bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Protempo kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst door Protempo wordt ontbonden of opgeschort, zijn de vorderingen van Protempo op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. De afnemer is verplicht om de schade aan Protempo te vergoeden die ten gevolge van de ontbinding of opschorting aan de zijde van Protempo is ontstaan. Protempo is nimmer gehouden tot vergoeding van schade en kosten die ten gevolge van de ontbinding of opschorting aan de zijde van de afnemer ontstaan.

Artikel 7: Reclames en aansprakelijkheid

 1. Behoudens in geval van een verborgen gebrek, worden reclames slechts in behandeling genomen en kunnen reclames slechts leiden tot schadevergoeding, indien deze binnen acht dagen na aflevering van de goederen schriftelijk bij Protempo zijn gemeld. In geval van een verborgen gebrek dient schriftelijk gereclameerd te worden binnen acht dagen na ontdekking van dat gebrek.
 2. Ieder recht van reclame – ook wegens verborgen gebrek – komt te vervallen, zodra de afnemer de goederen enige bewerking heeft doen ondergaan, in een groter geheel heeft doen opgaan, dan wel heeft vervreemd.
 3. Indien de samenstelling van een product is gewijzigd ten opzichte van eerdere leveranties, maar de nieuwe samenstelling wel aan het daarvoor bestemde doel beantwoordt, levert dit geen recht tot reclame op. Een afwijking van 5% ten aanzien van de geleverde hoeveelheid geeft geen recht van reclame.
 4. Protempo is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de afnemer de door Protempo geleverde goederen gebruikt of toepast, tenzij Protempo daartoe schriftelijk heeft geadviseerd en de betreffende artikelen niet geschikt blijken te zijn voor de door Protempo schriftelijk geadviseerde toepassing. Iedere aansprakelijkheid van Protempo komt te vervallen, indien de door de afnemer aangeleverde gegevens en informatie, op basis waarvan het advies door Protempo is gegeven, onjuist, onvolledig en/of ondeugdelijk blijken te zijn.
 5. Voorzover niet op technische specificatie van afnemer wordt geleverd, levert Protempo volgens de door haar te verschaffen tekeningen, beschrijvingen, afbeeldingen en technische gegevens. Mochten hierin afwijkingen ten aanzien van de werkelijkheid voorkomen, dan geeft dit geen recht tot reclame.
 6. Is een reclame gegrond, dan staat het Protempo vrij om over te gaan tot ofwel kosteloze vervanging, ofwel reparatie, ofwel creditering voorzover er ondeugdelijke of te weinig goederen geleverd zijn, ofwel het voldoen van vervangende schadevergoeding, zulks ter keuze aan Protempo. In geval van vervanging of creditering is de afnemer verplicht om de vervangen c.q. gecrediteerde goederen aan Protempo te retourneren.
 7. In geval van een ongegronde reclame komen de kosten die daardoor ontstaan zijn, waaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de afnemer.
 8. Indien Protempo op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn voor schade van de afnemer, dan is de hoogte van haar vergoedingsplicht in alle gevallen beperkt tot ten hoogste het gefactureerde bedrag van de goederen waarop de schade betrekking heeft en dan nog slechts voorzover Protempo het schadebedrag kan verhalen op haar leverancier of verzekeraar.
 9. Protempo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 10. De afnemer is enkel gerechtigd tot retourzending van de geleverde producten, indien daarvoor tevoren schriftelijk toestemming is gegeven door Protempo. Enkel in dat geval zullen de retour gezonden goederen gecrediteerd worden, mits de retour gezonden goederen zich in goede staat en in hun oorspronkelijke verpakking bevinden, onder aftrek van een aan Protempo toekomende vergoeding van 10% van het te crediteren bedrag.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Protempo geleverde goederen blijven eigendom van Protempo tot het moment waarop betaling van alle openstaande facturen en overige vorderingen van Protempo door de afnemer heeft plaatsgevonden.
 2. Het is de afnemer verboden om de goederen die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen te vervreemden, te verpanden of op andere wijze te bezwaren. De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Protempo veilig te stellen.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht om Protempo daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. De afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en om de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Protempo ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Protempo gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de afnemer zich bij voorbaat om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 5. De afnemer geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Protempo en door haar aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar zich de eigendommen van Protempo bevinden en om die zaken terug te nemen in het kader van de uitoefening van haar eigendomsvoorbehoud.

Artikel 9: Slotbepalingen

 1. Op alle overeenkomsten tussen Protempo en de afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Elk geschil en elke vordering die verband houdt met de overeenkomst tussen Protempo en de afnemer, dan wel met eerder gesloten overeenkomsten tussen Protempo en de afnemer, dan wel met nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zal worden beslecht door de Rechtbank te Arnhem, dan wel wanneer de sector kanton bevoegd is, door de rechtbank Arnhem sector kanton, locatie Nijmegen, een en ander behoudens voorzover dwingende competentieregels deze keuze in de weg zouden staan.
 3. In geval van strijd tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en eventuele vertalingen daarvan, is de Nederlandse tekst steeds bepalend.

Download hier de Algemene Voorwaarden van Protempo