TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

Protempo levert een breed assortiment gasveren van HAHN Gasfedern. Hieronder leest u de technische voorschriften die vanuit HAHN Gasfedern GmbH gelden voor deze gasveren.

In acht te nemen voor montage, constructie of opslag:

  1. Indien gasdrukveren, gastrekveren en dempers in toepassingen worden gemonteerd, waarbij het defect raken van het produkt kan leiden tot gezondheidsrisico’s of levensgevaar, moeten er veiligheidselementen worden gemonteerd. Het in- en uitbouwen van gasdrukveren, gastrekveren en dempers dient te geschieden volgens de veiligheidsvoorschriften.
   Produkten van HAHN mogen niet in de lucht- en ruimtevaart en scheepsbouw worden toegepast zonder schriftelijke toestemming van HAHN Gasfedern GmbH.

  2. Positie van de zuigerstang bij inbouw en opslag van gasdrukveren en dempers: naar beneden gericht. Positie van de zuigerstang bij inbouw en opslag van gastrekveren: naar boven gericht. Drukverlies bij opslag volgens de voorschriften is niet te verwachten. Opslag langer dan een jaar is af te raden. Bij eerste ingebruikneming na een lange opslagperiode kunnen kleefeffecten (slip-stick) van de zuigerstang optreden. Grotere krachten kunnen nodig zijn om de zuigerstang te bedienen. Vóór inbouw dient het plastic folie verwijderd te worden.

  3. Gasdrukveren, gastrekveren en dempers zijn geen veiligheidsprodukten! Ze zijn onderhevig aan slijtage en hebben een beperkte levensduur. Ze moeten tegen corrosie beschermd worden om de levensduur en duurzaamheid te verlengen. Lekkage van kleine hoeveelheden hydraulische olie kan optreden; deze olie mag niet in contact komen met levensmiddelen of grondwater.

  4. Het hervullen van de produkten mag alleen geschieden met schriftelijke toestemming van HAHN Gasfedern GmbH.

  5. Draaipunten bij de bevestiging dienen met enige speling vastgezet te worden. Vaste inbouw moet vermeden worden. Smering van de draaipunten vermindert slijtage en verlengt de levensduur.

  6. Aangebrachte aansluitingen (bijv. ogen, gaffels) dienen volledig aangedraaid te zijn en vlak aan te liggen. Eventuele losse aansluitingen dienen volledig aangeschroefd te worden. Bij trillingen dienen deze tegen losdraaien geborgd te worden.

  7. Het onder een hoek belasten van de zuigerstang dient vermeden te worden (bij een lange slag en/of produkten dient extra lagering/geleiding aangebracht te worden). Ook het doorhangen/buigen/knikken van de zuigerstang dient vermeden te worden.

  8. De produkten zijn alleen geschikt voor axiale belastingen. Zijdelingse- of torsiekrachten mogen niet optreden (knikgevaar).

  9. Gasdrukveren mogen niet op trekkrachten belast worden. Gastrekveren mogen niet op drukkrachten belast worden.

  10. Gasdrukveren, gastrekveren en dempers mogen als eindaanslag gebruikt worden, wanneer daarbij de nominale kracht + 30 % niet overschreden wordt (niet overrekken of stuiken). Bij grote krachten dient een mechanische eindaanslag aangebracht te worden, om het stuiken en oprekken van het produkt uit te sluiten.

  11. De produkten mogen gebruikt worden bij een temperatuurbereik tussen de –20° en +80° C. Temperatuurvariaties beïnvloeden de expansie- en compressiekrachten, alsook de viscositeit van de olie (de demping verandert, in ’t bijzonder bij dempers).

  12. Geringe beschadigingen, corrosie of verfresten op de zuigerstang leiden tot het defect van de gasveer. De cilinderbuis mag niet beschadigd of vervormd worden. Bij veranderingen aan het produkt door derden vervalt de garantie.

  13. Gastrekveren zijn open systemen. Daarom dient vermeden te worden, dat vuil of andere stoffen binnendringen in het beluchtingsgat aan het cilindereinde (montage met de zuigerstang naar boven gericht). Bij inbouw dient erop toegezien te worden, dat de gastrekveren niet in gesloten systemen ingebouwd worden, maar in open systemen, waar condensvorming door temperatuurschommelingen niet optreedt.

  14. Blokkeerbare gasdrukveren hebben in de zuigerstang een stift, waarmee de blokkering bediend wordt. Vermeden moet worden, dat vuil of bepaalde stoffen (bijv. reinigingsmiddelen) de zuigerstangboring binnendringen. Dit kan leiden tot corrosie en het klemmen van de stift.
   Blokkeerbare gasveren dienen bij voorkeur met de zuigerstang naar beneden ingebouwd te worden. Bij toepassingen, waarbij blokkeerbare gasveren gebruikt moeten worden en deze met reinigingsmiddelen in contact kunnen komen (ziekenhuisbedden) dient de fabrikant ingelicht te worden. Max. aantal bedieningen ca. 30.000.

  15. Voor montagevoorstellen en -tekeningen van gasdrukveren, gastrekveren en dempers is HAHN Gasfedern GmbH van iedere aansprakelijkheid uitgesloten. Men moet rekening houden met de mogelijkheid, dat niet alle theoretische gegevens toegevoegd kunnen zijn. Bij montage dient de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden betracht, omdat slechts bij benadering kan worden rekening gehouden met wrijvingswaarden resp. versnellingen.

  16. Montage en gebruik dient in principe in de praktijk onder gebruiksvoorwaarden getest te worden door de monteur, omdat inzet- en inbouwcondities zeer verschillend zijn. Door HAHN kunnen hierdoor niet alle gegevens gesimuleerd resp. getest worden. Aangegeven moet worden, of de toepassing onder normale condities (20° C, natuurlijke omgeving = lucht) plaatsvindt, danwel blootstaat aan invloeden zoals hete waterdamp (+ 80° C), chemicaliën of reinigingsmiddelen.

Toleranties / karakteristieken / verwijdering:

  1. Maximale druk 160 bar (20° C).

  2. Max. schuifsnelheid 300 mm./s in ingebouwde toestand. Attentie: hoge snelheden kunnen leiden tot oververhitting en beschadiging van de afdichtingen en daarmee tot defecten aan het produkt. Overbelasting door hoge uit- of inschuifsnelheden en versnelling dient vermeden te worden.

  3. Lengtetolerantie van de produkten +/- 2 mm.

  4. Tolerantie voor uitschuif- of trekkrachten algemeen: minimum +/- 3 Newton +/- 5% van de nominale kracht; maximum +/- 10% van de nominale kracht (20° C). Nominale kracht wordt statisch bij uitgaande slag (bij trekveren: ingaande slag) 5 mm. voor einde van de slag gemeten (standaard).

  5. Bedieningskracht voor indrukken van de stift bij blokkeerbare gasveren: ca. 18% van de nominale kracht F1 van de gasveer.

  6. Levensduur: gasdrukveren, dempers ca. 10 km slag; trekveren ca. 2 km slag (onder optimale condities).

  7. Verwerking als restmateriaal: Gasdrukveren, gastrekveren en dempers staan onder druk. Ze mogen niet geopend of oververhit worden.

  8. Bij iedere levering worden inbouwvoorschriften en milieuvriendelijke afvoervoorschriften bijgeleverd.

  9. Het openen van de produkten is slechts toegestaan met instructie van HAHN Gasfedern GmbH (aan te vragen bij uw leverancier). Alle produkten zijn met olie gevuld, welke als chemisch afval behandeld dient te worden.

Let op:
Gasveren niet openen – hoge druk!
Gasveren niet verhitten boven 80° C.

Bij nietinachtneming van deze voorschriften vervalt iedere aansprakelijkheid/garantie.